Podmínky zpracování osobních údajů Tisk

I. Předmět úpravy
1. Společnost KKS – SMS s.r.o. při své činnosti zpracovává některé osobní údaje
2. Společnost KKS – SMS s.r.o. tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (dále jen GDPR)

II. Správce osobních údajů
1. Správcem osobních údajů je společnost KKS – SMS s.r.o. IČ: 48269808, se sídlem: Husova 2043, Chomutov 430 03, zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4747 (dále je KKS – SMS s.r.o.)
2. Společnost je možné kontaktovat písemně na adrese Husova 2043, 430 03 Chomutov, nebo prostřednictví e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

III. Účely zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu
- plnění povinností vyplývající ze smluv,
- plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,
- komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv,
- zasílání obchodních sdělení s nabídkou a služeb

IV. Kategorie zpracovávaných údajů
1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:
- Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, IČ, DOČ, firma, pozice ve firmě
- Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy,
- Další údaje: číslo účtu, případně údaje související s vymáháním pohledávek
2. Společnost KKS – SMS s.r.o. osobní údaje získává os subjektů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává

V. Důvody zpracování
1. KKS – SMS s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
- oprávněný zájem,
- plnění smlouvy,
- plnění právních povinností,
- platný souhlas se zpracováním osobních údajů
2. Oprávněný zájem práv KKS – SMS s.r.o. na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
- Ochrana důležitých práv KKS – SMS s.r.o. vyplývající z obecně závazných právních předpisů a smluv

V. Další informace
1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.
2. KKS – SMS s.r.o. bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
3. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.
4. Pokud probíhá zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v čl. II těchto podmínek, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost pracovní osobních údajů před tímto odvoláním.
5. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6. Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů a to na kontaktech uvedených v čl. II. těchto podmínek.
7. Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky podle příslušných právních předpisů.
8. Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány na uvedených kontaktech v čl. II. těchto podmínek.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.
2. Tyto podmínky zpracovávání osobních údajů platí od 25.5.2018

KKS – SMS s.r.o.